Den
nordiske forskningen på biobanker og helseregistre har hittil stort sett vært
nasjonal, men nå samler forskere i de nordiske landene kreftene. Et nytt
nordisk prosjekt skal undersøke hvordan tarmkreft kan oppdages tidlig – og
dokumentere at biobanker og helseregistre redder menneskeliv.

Tekst: Bjarne Røsjø

Tarmkreft er en
alvorlig sykdom som årlig rammer om lag 15 000 mennesker i Norden, og
dødeligheten er svært høy hvis pasienten kommer for sent til behandlingen. Men
hvis kreften oppdages i et tidlig stadium, blir de fleste friske igjen med
legenes hjelp. – Tarmkreft er derfor en sykdom som passer utmerket til å
dokumentere at de nordiske biobankene og helseregistrene kan brukes til
livreddende forskning, forteller Jan-Eric Litton, professor ved Institutionen
för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Ressurser for unik forskning
De nordiske landene disponerer nemlig ressurser som kan brukes til unik
forskning: Det finnes biobanker som blant annet inneholder blodprøver som en
stor del av befolkningen har gitt frivillig, og det finnes omfattende
helseregistre med oversikter over personer som har fått ulike alvorlige
sykdommer. – I helseregistrene kan vi identifisere ca 10 000 personer i Norden
som har fått tarmkreft. Vi kan også studere blodprøvene de samme personene
leverte kanskje 10-15 år tidligere, mens de fortsatt var friske, forteller professor
Joakim Dillner, også han ved Karolinska Institutet.

Europeisk prioritering
Dillner og Litton er henholdsvis leder og nestleder i det nordiske biobankinitiativet BBMRI Nordic (BioBanking and Molecular
Research Infrastructure Nordic). Initiativet ble
etablert som et samarbeid mellom nasjonale nettverk av biobanker i Sverige,
Finland, Norge, Danmark og Island. Etter etableringen er også Estland og
Færøyene kommet med. De europeiske forskningsrådenes samarbeidsorgan ESFRI
(European Strategy Forum on Research Infrastructures) har prioritert BBMRI på
det europeiske nivået. I pilotstudien Joint Nordic Biobank Research Infrastructure, som startet høsten
2011, skal forskerne utveksle informasjon og utvikle ny kunnskap om årsakene
til tarmkreft. NordForsk har støttet samarbeidsprosjektet som et ledd i en
strategisk satsing på nordisk samarbeid innen forskningsinfrastruktur.

– Det finnes
helseregistre og biobanker også i andre land, men det unike i Norden er at
registrene har så like strukturer at det lar seg gjøre å kombinere dem. Det er
også unikt at registrene inneholder personnummer, slik at vi kan følge
utviklingen hos enkeltindivider over mange år. Dermed kan vi gjennomføre
storskalastudier på sykdommer som er så sjeldne at hvert enkelt land ikke har
tilstrekkelige mengder data hver for seg. De nordiske landene til sammen har data
med så høy kvalitet at vi bør kunne bli et internasjonalt kraftsentrum for
denne typen forskning, sier Litton og Dillner.

Les mer i NordForsks Magasin 2011 (last ned)