Hvis mor opplever alvorlig stress under
svangerskapet, tyder forskning på at risikoen for premature fødsler øker. Barna
kan også bli mer utsatt for hjertemisdannelser, diabetes og fedme senere i
livet. Slike sammenhenger kan oppdages i de nordiske landene, fordi vi har unike
helseregistre.

Tekst: Bjarne Røsjø

Hvis en nordmann får kreft, skal den
behandlende legen rapportere navn, personnummer, bosted, diagnose og
behandlingsopplegg til det nasjonale Kreftregisteret. Alle de nordiske landene
har liknende registre for kreft og en rekke andre sykdommer. Professor Jørn
Olsen ved Århus Universitet og University of California leder et NordForsk-støttet
prosjekt som viser at de nordiske helseregistrene kan brukes til å avdekke nye
og unike sammenhenger.

– Tidligere forskning har vist at hvis gravide rotter og mus opplever stress
under svangerskapet, så fører det til økt sykelighet hos avkommet. Vi var
interessert i å se om dette gjelder også for mennesker, forklarer Olsen. Men
det er ikke lett å undersøke virkningene av stress hos mennesker, fordi noen
kan bli svært stresset i situasjoner som andre ikke plages av. Forskerne måtte
derfor finne en tilstrekkelig stor gruppe kvinner som med sikkerhet var blitt
utsatt for alvorlig stress, og i de nordiske helseregistrene fant de
anonymisert informasjon om kvinner som hadde mistet et barn eller et annet nært
familiemedlem like før eller under svangerskapet. Det var også mulig å følge de
nye barnas helseutvikling i opptil 30 år fremover. – Det er kjent fra
psykologien at slike dødsfall i tilknytning til svangerskapet er voldsomt
stressende, forteller Olsen.

Stress og helseskader
Det skjer heldigvis sjelden at kvinner mister et barn under svangerskapet, og
antallet i hvert enkelt nordisk land er for lite til at de statistiske
verktøyene kan påvise sammenhenger. Ved å slå sammen registrene i flere
nordiske land, ble datagrunnlaget likevel stort nok til at forskerne kunne trekke
konklusjoner. Etter tre års forskning kom prosjektets første resultat: Hvis mor
opplever alvorlig stress under svangerskapet, øker hyppigheten av premature
fødsler. Det er også dokumentert økt hyppighet av hjertemisdannelser og
diabetes type 1 og 2 hos barna, samt økt hyppighet av fedme etter puberteten.
Det er spesielt stress tidlig i graviditeten som er skadelig.

Les mer i NordForsks Magasin 2011 (last ned)
English version on ScienceNordic.com